Vào lúc 9g ngày 20/03/2017 tại hội trường (lầu 5) tòa nhà Hoàng Triều, số 3G, Phổ Quang, P.2, Q. Tân Bình, TP.HCM.
Công ty cổ phần Cung ứng Tàu biển Sài Gòn đã tiến hành tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016. Đại hội đã thông qua các văn kiện Đại hội và ra nghị quyết với các nội dung chính sau:

 1. Thông qua nội dung Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017.
 2. Giao cho HĐQT công ty tổ chức thực hiện các chỉ tiêu lế hoạch kinh doanh năm 2017:
  Doanh thu: 103 tỷ
  Lợi nhuận trước thuế: 06 tỷ
  Lợi nhuận sau thuế: 4,7 tỷ
  Chi cổ tức 16% vốn điều lệ
 3. Thông qua nội dung các tờ trình số: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07/2017/TTr-HĐQT ngày 24/02/2017 của Hội đồng quản trị.

Đại hội đã kết thúc lúc 11g50 cùng ngày.